เกี่ยวกับเรา / ABOUT US

บริษัท เพิ่มทรัพย์ปิโตรเลี่ยม2021 จำกัด

บริษัท เพิ่มทรัพย์ปิโตรเลี่ยม2021 จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2564 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 1,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจจัดจำหน่าย น้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าปลีกรายย่อย จำหน่ายน้ำมันดีเซล, น้ำมันเครื่อง, น้ำมันหล่อลื่น, น้ำมัน ไฮดรอลิค, จารบี

โดยจะดำเนินการ จัดหาน้ำมันจากผู้ผลิตน้ำมัน / ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ และจำหน่ายให้กับ ลูกค้าภายในประเทศ ทั้งนี้ไม่มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่าย น้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งคลังกักเก็บน้ำมันและยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งน้ำมันโดยจะดำเนินการจัดหา ผู้ขนส่งอิสระเพื่อให้บริการขนส่งในกรณีที่ลูกค้าต้องการ

Poemsup Petroleum 2021 Company Limited registered on April 5, 2021 with an initial registered capital of 1,000,000 baht with the objective of operating a business of distributing fuel to small retailers by procuring oil from oil producers, major oil traders and distributed to domestic customers Selling diesel fuel, engine oil, lubricating oil, oil hydraulic, grease.

There is no investment in fixed assets used in fuel distribution business, both oil storage tanks and oil transportation vehicles. It will operate independent carriers to provide transportation services in case the customer needs it.

TOP